• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

ČASTÉ DOTAZY

Máš otázku ohledně programu Practical Training USA? My máme odpovědi!

Většina běžných otázek týkajících se programu je zodpovězena níže. Projdi si prosím seznam otázek v následujících kategoriích. Pokud tvá otázka nebyla zodpovězena, tak nás neváhej kontaktovat.

 • Pohostinství a cestovní ruch
 • Informační média a komunikace
 • Management, business, komerce a finance
 • Vědní obory, inženýrství, architektura, matematika a průmyslová povolání

*Poznámka: Školící plány v kategorii Pohostinství a cestovní ruch mohou trvat maximálně 12 měsíců.

Nemůžeme sponzorovat odborné pracovníky v žádné jiné kategorii a nemůžeme přijmout žádnou přihlášku, která přesně neodpovídá jedné z výše uvedených kategorií. Tvé dosavadní vzdělání a pracovní zkušenosti by měly být v souladu s nabídnutým školícím plánem a tvými dlouhodobými kariérními cíli. Dále musíš splňovat:

 • Musíš mít vysokoškolský titul z VŠ/VOŠ či postgraduálního studia, které je mimo USA a zároveň musíš mít minimálně jeden rok předchozí pracovní zkušenosti v oboru, který jsi vystudoval/a
 • Máš pět let pracovní zkušenosti mimo USA v oboru, ve kterém se chystáš absolvovat training program v USA. Pokud jsi stále student/ka post graduálního studia nebo jsi graduoval/a z akademické instituce před méně než jedním rokem, nejsi tím pádem vhodným kandidátem na program Practical Training USA, nicméně můžeš být vhodným kandidátem pro program Intern USA, kdy můžeš být v USA na stáži po dobu až 12 měsíců.
Školení bude zahrnovat vzdělávání a školení, která jsou struktorovaná do fází. Osmnácti měsíční školení bude zahrnovat nejméně čtyři až pět fází. Tyto fáze budou průběžně pečlivě kontrolovány, včetně kontroly dosažení specifických cílů, které bude CCUSA pravidelně vyhodnocovat. Tento program není pracovním programem. Hostitelská společnost, která ti nabízí školení, musí mít jasně definované metody výcviku.
Program Practical Training USA trvá nejdéle 18 měsíců, tato doba však musí být odůvodněna jako nezbytná k naplnění cílů stanovených tvou hostitelskou společností v rámci plánu stáže. CCUSA si vymezuje právo omezit školení na vhodnou dobu odpovídající stanoveným cílům. Naopak nejkratší doba programu by měla být minimálně 3 měsíce.
Všichni potenciální účastníci musí pocházet ze země, která má kancelář nebo zástupce CCUSA. Při podání žádosti o samostatné umístění bys měl/a s žádostí poskytnout jméno, adresu a všechny kontaktní informace o hostitelské společnosti. Naše centrála v USA se obrátí na zaměstnavatele a předá potřebné formuláře a pokyny k programu.
Do pasu ti může být uděleno vždy pouze jedno platné vízum stejné kategorie. Jelikož se v tomto případě jedná o stejnou kategorii (pouze jiný typ programu), tak je potřeba se před započetím školícího programu vrátit do ČR a vyřídit si nové vízum. Vše ostatní kolem školícího programu si lze vyřídit předem.
Existuje více zdrojů, které můžeš využít pro nalezení stáže v USA. Některé z nich jsou uvedeny níže:

Knihy:

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship
Ve variantě Independent a Placement jde o minimálně 8 týdnů (v některých případech méně). S uvedenou dobou je nutné počítat od okamžiku kdy je přihláška zkompletována do okamžiku zahájení školení. Je vhodné očekávat možné zpožděním, především ze strany hostující společnosti, způsobené sestavováním plánu školení, který bude odpovídat požadavků programu.
ve výši 500 USD. Poplatek musí být zaplacen v okamžiku předložení přihlášky (pokud hostující společnost tyto poplatky nehradí). Po přijetí do programu je splatná platba pojištění (povinné, pokud hostující společnost tento poplatek nehradí). Jsi povinen/a předplatit si pojištění za měsíce, po které budeš školení vykonávat. Dále je součástí poplatek americké ambasádě za vízový proces a poplatek americké vládě (SEVIS). Veškeré cestovní náklady je povinen hradit účastník programu.  

Z poplatků je hrazen proces podání žádosti, pomoc při sestavování plánu školení, tak aby splňoval podmínky programu, asistenci s vízovým procesem, vydání dokumentu (DS-2019), pojištění, před-odletová odborná pomoc a podpora v průběhu školení v USA, materiály (příručky, sponzorský dopis sociálního zabezpečení, hodnocení a osvědčení o absolvování stáže).

Poplatek SEVIS je speciální poplatek americké vlády, který se vztahuje na všechny účastníky kulturních výměnných programů. Není součástí přihlášky do programu Intern USA a musí být zaplacen účastníkem po obdržení dokumentu DS-2019, před absolvováním pohovoru na ambasádě. Je povinností účastníka přinést sebou na pohovor potvrzení o platbě SEVIS poplatku. Podrobné instrukce jak poplatek zaplatit budou poskytnuty s dostatečným časovým předstihem.
Povinností každého účastníka je mít vyplněné dva referenční formuláře. Tyto reference by měly být vyplněny osobami, které tě znají z oblasti tvého profesního, případně akademického působení (např. zaměstnavatel, učitel).
 • Formulář DS-2019 (Certificate of Eligibility), který ti bude vydán tvým sponzorem (CCUSA)
 • DS-7002 formulář (Internship Plan) podepsaný tebou, hostující společností a CCUSA
 • Další dokumenty – případně uvedeny na stránkách americké ambasády
 • Platný cestovní pas
 • Online formulář DS-160, nonimmigrant visa application
 • Potvrzení o zaplacení 160 USD poplatku za vízum
 • Fotografie o rozměrech 5×5, splňující požadavky

Pro další konkrétní informace prosím navštiv stránky americké ambasády, na kterých se budeš přihlašovat.

Tento dokument je požadován, když žádáš o J-1 vízum. Je ti poskytnut tvým sponzorem (CCUSA) a potvrzuje přijetí do programu
Tvým souhlasem s účastí na tomto programu můžeš podléhat dvouletému požadavku na pobyt mimo USA po dokončení programu, jestliže je tvůj program financován vládou tvého domovského státu či vládou USA nebo zahrnuje specializované znalosti nebo dovednosti, které tvůj domovský stát považuje za nezbytné nebo pokud jsi graduoval v oboru medicíny. Pokud se tě týká tento požadavek, musíš se vrátit do své domovské země na dobu dvou let od konce výměnného programu. Můžeš cestovat do USA v rámci některých typů turistických víz, nesmíš však využít určitých rodinných či zaměstnaneckých víz, dokud není splněn požadavek dvouleté pauzy.
Ano, je tvou povinností platit státní a federální daně. Tyto daně by měly být strženy z tvého stipendia. Dále budeš povinen/a vyplnit každý rok daňové přiznání federálních a státních daní za předcházející rok. Obvykle jsi osvobozen od dalších daní jako je například Social Security a Medicare. Pro více informací ohledně daní můžeš kontaktovat tax@ccusa.com
Neměl/a bys přijet více než 30 dní před začátkem programu, který je uveden na tvém DS-2019 formuláři. Po skončení programu máš nárok na Grace Period, jež činí 30 dní.
Pokud máš vízum umožňující více vstupů do země, můžeš vycestovat z USA. Před vycestováním musíš zaslat tvůj DS-2019 formulář do americké kanceláře CCUSA, aby byl tvůj plán cesty validován a formulář podepsán. Musí tak být učiněno pokaždé, když pánuješ vycestovat z USA. 
Ne, školení můžeš vykonávat pouze ve společnosti, jež byla schválena v rámci plánu tvé stáže. Tvá víza jsou spojena s plánem školení a hostující společností, která ti plán školení poskytuje. Nemůžeš pracovat nebo vykonávat školení nikde jinde v USA po dobu programu J-1.
Tvé vízum je obvykle vázáno na školící program, který byl původně schválen CCUSA a konzulátem. Pokud jsi opustil/a hostitelskou společnost dobrovolně, obvykle ti není dovoleno pokračovat ve školení kdekoli jinde a musíš okamžitě informovat CCUSA, aby potvrdili tvé podmínky pro opuštění USA. Může však dojít k výjimce z tohoto pravidla. Pokud se objeví problémy během tvého školení, nebo hostitelská společnost z nějakého důvodu ukončí svou činnost, kontaktuj prosím CCUSA.
Pokud tvůj sponzor ukončí tvou účast v programu, zadá tyto informace do systému SEVIS a od tebe bude očekáváno, že okamžitě podnikneš kroky k opuštění území USA. V tomto případě nemáš nárok na 30 denní období grace period, jelikož tvůj program nebyl úspěšně dokončen.
Pokud budeš splňovat požadavky na způsobilost, můžeš se přihlásit na další program odborného školení po uplynutí minimálně dvou let pobytu mimo území USA po dokončení tvého předchozího programu Practical Training USA. Výměnný program podporuje globální porozumění prostřednictvím vzdělávacích a kulturních výměn. Očekává se, že všichni účastníci programu se po jeho dokončení vrátí do své domovské země, aby se podělili o získané zkušenosti.
Ano, předpisy jsou stanoveny v Kodexu federálních předpisů, hlava 22: Zahraniční vztahy, část 62.( Code of Federal Regulations, Title 22: Foreign Relations, Part 62).
Ministerstvo zahraničí USA zřídilo linku, která dohlíží na to, aby bylo zajištěno zdraví a bezpečnost účastníků výměnných programů. Mezi dalšími zákazy taktéž platí, že žádný sponzor nesmí ohrozit program účastníka nebo jinak vystupovat proti účastníkovi pouze proto, že podal stížnost nebo podnikl kroky k získání pomoci od externího subjektu ohledně jeho stížnosti. Účastníci mohou kdykoliv kontaktovat ministerstvo zahraničí prostřednictvím horké linky 1-866-283-9090 nebo na adrese jvisas@state.gov.